[us_page_title align=”center” color=”#ffffff”]

مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات، اجرا، پیاده سازی و آموزش:

  • سیستم های نظارت تصویری  (CCTV)
  • سیستم های پیجینگ صنعتی
  • سیستم های مدیریت و کنترل تردد
  • سیستم های مانیتورینگ
  • سیستم حفاظت پیرامونی  (PDIS)
  • سیستم های موقعیت یابی مکانی
فهرست