[us_page_title align=”center”]

مأموریت (Mission):

شرکت داده کاوان هوشمند وظیفه مشاوره، طراحی، تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی پروژه های ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، شامل:

 • شبکه های Enterprise
 • مراکزداده
 • سیستم های نظارت تصویری و حفاظت الکترونیک

را عهده دار می باشد.

چشم انداز (Vision):

 • دستیابی به تکنولوژی های نوین در ارائه خدمات فنی و مهندسی
 • ارتقاء و بالندگی و توانمندسازی روزافزون منابع انسانی
 • کار آفرینی، خودکفایی ملی و بومی نمودن صنایع مرتبط با خدمات خود
 • ارزش آفرینی و تولید ثروت با حفظ مسئولیت های اجتماعی و ملی

  ارزشها (Value):

 • رعایت موازین حرفه ای و حفظ رضایت و اعتماد ذینفعان
 • توجه به برنامه زمانبندی و کیفیت اجرا در انجام تعهدات
 • بهسازی فرآیند ها، بکارگیری اثربخش و بهبود مستمر آنها
 • افزایش توانمندی نیروی انسانی شرکت

راهبردها (Strategy):

 • به حداکثر رساندن بهره وری تجهیزات با نگهداری و تعمیرات مناسب دوره ای
 • تبدیل دانش ضمنی نیروی انسانی به دانش صریح
 • ارزش نهادن به نیروی انسانی و توجه به رفاه و سلامت آنها
 • حفظ منافع ذینفعان (شرکت، پرسنل، کارفرمایان و …)
فهرست