[us_page_title align=”center” color=”#f93838″]

این شرکت اگرچه نماینده رسمی برند و محصول خاصی نمی باشد ولی ارائه کننده محصولات داخلی IDM می باشد و همچنین در پیشنهاد های خود از برندها و محصولات درجه ۱ بین المللی، بدون واسطه و به صورت مستقیم استفاده می کند.

تجهیزات نظارت تصویری و حفاظت الکترونیک

تجهیزات زیرساخت شبکه های نوین فیبر نوری (FTTx)

تجهیزات زیرساخت شبکه

تجهیزات سرویس های فعال و امنیت شبکه

تجهیزات زیرساخت مرکز داده

فهرست